Städerna är till för användarna.

Städerna är till för användarna, och därför spelar designkompetensen en central roll när de ska utvecklas. Städer är till för att användas, inte för att beundras. Därför ska de också planeras med förståelse för användarna, för att bli ett stöd i stället för ett hinder för våra vardagliga behov.

Projektet Designorienterad stad förvaltar arvet från designhuvudstadsåret och har som uppgift att främja utnyttjandet av design i städerna samt utveckla designrelaterad kompetens i planeringen av offentlig service. Bakom projektet står Internationella designstiftelsen som också förverkligade World Design Capital Helsinki 2012 året. Det tvååriga (2014–2015) projektets budget är 1,5 miljoner euro, varav Helsingfors står för ungefär hälften, Esbo, Grankulla och Lahtis för en fjärdedel och arbets- och näringsministeriet för en fjärdedel.

När samhället ska utvecklas bidrar designkompetensen särskilt med fyra viktiga infallsvinklar:

  • användarcentrerad design innebär att verksamheten fokuserar på användarens upplevelse
  • försökskulturen tillämpar den prototyputveckling och testning som hör till formgivningens värld på utvecklingen av service och verksamheter
  • delaktig och interaktiv planering ser användarna som jämlika serviceutvecklare och experter
  • visualisering, som är ett av formgivningens centrala verktyg, gör det lättare att skapa en uppfattning om komplicerade frågor

Designorienterad stad har anställt tre stadsformgivare som i praktiken bidrar med designkompetens i utvecklingen av städer.

Designorienterad stad arbetar på tre sätt: vi genomför designprojekt, alltså olika uppdrag där designkompetensen är en central del av stadsutvecklingen, vi erbjuder städernas ämbetsverk en designhjälp- och rådgivningstjänst och vi sammanför designintresserade stadsanställda i ett nätverk för Designagenter.

Designorienterad stads designprojekt berör bl.a. bostadslösa ungdomar, snygga byggarbetsplatser i stadsmiljön, användarupplevelsen på en ny typ av festivalområde, stadens servicetorg eller centrum för bostäder, arbetsplatser och uträttande av ärenden samt användarupplevelsen för utrymmena och servicen på ett konstmuseum. Formgivarna arbetar med problem som av tradition inte uppfattas som designutmaningar.

Vi tror på att designkompetens kan lösa stadsbornas gemensamma problem på ett användarbaserat sätt och använda begränsade ekonomiska resurser effektivare. Design är inte dyrt, utan i bästa fall ett sätt att få mer för de gemensamma pengarna.

För mer information kontakta info@toimivakaupunki.fi

Sociala medier